torstai 6. huhtikuuta 2017

Syventävien opintojen tutkielmani

Lääkäri- ja hammaslääkäriopiskelijoiden tulee tehdä tutkintonsa osana 20 opintopisteen laajuinen syventävien opintojen tutkielma.

Aloitin oman tutkielmani ensimmäisen lukuvuoteni lopulla. Olin tuolloin erityisen kiinnostunut matala-asteisesta tulehduksesta ja ravinnon aiheuttamasta endotoksemiasta kroonisten sairauksien taustalla. Dosentti Pirkko Pussinen teki paljon tätä aihetta sivuavaa tutkimusta, joten päädyin aloittamaan työni hänen ohjauksessaan.

Tutkielma kypsyi parin vuoden aikana noin 40-sivuiseksi yli sadalla lähdeviitteellä. Arvosanaksi tuli laudatur eli erinomainen.

Alla on linkki ja tiivistelmä tutkielmaani:

Seerumin lipopolysakkaridiaktiivisuus ja parodontiittibakteerien vasta-aineet sydäninfarktissa: tapaus-verrokkitutkimus

Johdanto: Suun bakteeri-infektiot on yhdistetty kohorttitutkimuksissa kohonneeseen sepelvaltimotaudin riskiin. Yksi tutkituimmista bakteerien virulenssitekijöistä on lipopolysakkaridi (LPS), joka myös on yhdistetty tutkimusaineistoissa sepelvaltimotaudin patologiaan ja riskiin.
Menetelmät: Työssä hyödynnetään valko-venäläistä tapaus-verrokki-aineistoa, joka  käsittää 115 sydäninfarktipotilasta ja 46 kontrollihenkilöä. Koehenkilöiltä tiedetään painoindeksi (BMI), C-reaktiivinen proteiini (CRP), verenpaine, maksaentsyymit, HDL-kolesteroli, LPS-aktiivisuus sekä IgA- ja IgG-luokan vasta-aineet bakteerilajeille Aggregatibacter actinomycetemcomitans sekä Porphyromonas gingivalis (Aa-IgA, Aa-IgG, Pg-IgA, Pg-IgG). Näitä tietoja analysoidaan käyttäen Mann-Whitney U -testiä, Spearmanin korrelaatiotestiä, χ²-testiä sekä logistista regressiomallia.
Tulokset: Infarktipotilaiden BMI, CRP, LPS, Aa-IgA, Pg-IgA, maksaentsyymit ja HDL-kolesteroli poikkesivat tilastollisesti merkitsevästi terveistä kontrolleista (p < 0,05). Näillä riskitekijöillä havaittiin lukuisia keskenäisiä korrelaatioita. LPS ja Pg-IgA yhdistyivät kohonneeseen sydäntautiriskiin iällä ja sukupuolella vakioidussa regressiomallissa. LPS:n kohdalla tilastollinen merkitsevyys kuitenkin menetettiin, kun malli vakioitiin edelleen painoindeksikategorialla.
Pohdinta: Tässä tutkimuksessa havaittiin selviä yhteyksiä infektiomarkkereiden ja sydäninfarktin välillä. Tulevat tutkimukset toivottavasti valaisevat tarkemmin, millä tavoin suun infektiot ja systeemiset infektiot voivat altistaa sepelvaltimotaudille ja sydäninfarkteille.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti